tìm từ bất kỳ, như là spook:

no two**insert word here** are alike chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?