tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
another way of saying "no wories"
John : Thank buddy!
Lucy : No wokkaz...
viết bởi ArthurReeves 29 Tháng năm, 2011