tìm từ bất kỳ, như là cunt:

no-life-iritis antonyms: cool chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?