tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A huge zit on the end of a nob
or an insult
OMG your nob zit is huge

AWO you nob jockeying nob zit get here
viết bởi andrew simmons 18 Tháng mười, 2005