tìm từ bất kỳ, như là bae:

nom de plumage chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?