tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
homework you already no you won't be doing
That is such nomework, I'm never going to do that.

Ms.Beck just assigned a nomework for tonight.
viết bởi Meredith Britt 05 Tháng tư, 2008