tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
No-misuke.

A guy saying no, to recieving Oral sex by a hot asian named Misuke.
Nomisuke is a gay bastard, who doesn't like hot asian chicks.
viết bởi Ikarasu 02 Tháng chín, 2003