tìm từ bất kỳ, như là hipster:

non-douche; misspellings: mikd chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?