tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

non-jew chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?