tìm từ bất kỳ, như là smh:

non-jewish chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?