tìm từ bất kỳ, như là trill:

non-loose chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?