tìm từ bất kỳ, như là kappa:

non-specific chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?