tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

none worse for wear chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?