tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
secret way of asking if you and/or your partner wish to be nude.
tim: want to do a photoshoot tomorrow??
you: nooderknot?
tim: sure, man.
viết bởi Ez+ 09 Tháng bảy, 2010