tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Should be said when you nudge/buzz someone on IM.
You have just sent a nudge.

Adam says :
noodged
viết bởi adamgle 13 Tháng mười, 2007