tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
the taste you get when you eat noodles and burp
dude 1: you ok man?
dude 2: yeah i just got noodle barf
viết bởi barfyourguts 21 Tháng hai, 2010