tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
northmoore hs is a shit hole, full of inbread river rats that repeatidly use the term "git er done".

fuck them river rats from northmoore
viết bởi leroy tompsom 05 Tháng mười hai, 2007