tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

not a bitch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?