tìm từ bất kỳ, như là eight ball:

not always but commonly chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?