Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là hipster:

not chic or current chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?