tìm từ bất kỳ, như là bae:

not flamer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?