tìm từ bất kỳ, như là bae:

not to be done in delusional state chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?