tìm từ bất kỳ, như là sex:

not to know shit from clay chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?