tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

not-even-with-your-cock chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?