tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A bitch that aint shit she ugly,broke,fat no job just worthless
"Man she a nothin ass bitch "
viết bởi Sommer Goode 06 Tháng mười hai, 2007

Words related to nothin ass bitch

ass bitch slut ugly whore poor