tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

nothing better to do chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?