tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A slang term for semen.
"That alfredo sauce looks like nut puddin'!"
viết bởi Bad Obnauticus 30 Tháng mười, 2009