tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When you hit(tap) someone in the nuts while saying nuttappers.
*hits you in the nuts*NUTTAPPERS!!!-Thats what nuttapping is.
viết bởi Nutguy 09 Tháng sáu, 2009