tìm từ bất kỳ, như là rimming:

o.l.b. online boyfriend chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?