tìm từ bất kỳ, như là half chub:

o.m.f.e chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?