tìm từ bất kỳ, như là thot:

o.m.f.e chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?