tìm từ bất kỳ, như là pussy:

o.t.c. records inc chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?