tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
One of your good bros.

a play on words originating from the star wars character "obi wan kenobi".

Bro 1: Yo dude!

Bro 2: Whats goin on obi wan kenobro??
viết bởi CHADbroCHILL221 28 Tháng tám, 2007

Words related to obi wan kenobro

bro dude kenobro obi star wan wars