tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Slang term for the prescription drug OxyContin.
"oohhh shit i love me some ocean crabs goin up my nose!"
viết bởi durtyd 27 Tháng một, 2008
 
2.
Another term for OxyContin.
My friend got some ocean crabs, we're going to go swimming for hours.
viết bởi adam johnson 22 Tháng sáu, 2007