tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
One who is silly; retarded; foolish.
See that man over there, he's ocken.
viết bởi Reginald Barrington 26 Tháng tám, 2003