tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

october 31 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?