tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Saying someone is crazy or nuts
Whats this guy off his rocka?
viết bởi joe 18 Tháng một, 2005