tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

off his/her head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?