tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

off the hook/chain chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?