Top Definition
Wild, over the top
Shit, that party last night was off tha hook!
viết bởi Autolycos 17 Tháng chín, 2003
1. used as an ajective to describe something that is out of the ordinary

2. something that's bangin'
1. Damn, look at that ass, Tyra is OFF THA HOOK.

2. Yo, that party on 3rd and Main is OFF THA HOOK.
viết bởi :P 06 Tháng chín, 2003
Awesome, cool, fun, no restraints
Man, our party is off tha hook!!
viết bởi Emm 08 Tháng chín, 2003
1. The act of not being prosecuted for a crime that one has committed.

2. The act of a telephone not being able to receive calls.
1. I'm off tha hook for murder one.

2. The god damn phone is off tha hook.
viết bởi Matteo 12 Tháng chín, 2003
1. adj. What pimps or gangstas say about something cool.
That new condom be off that hook, yo!
viết bởi Stuff It 09 Tháng chín, 2003
Lowered punishement from a deed or a complete pardon from a deed.
i was let off the hook after the cops found out it wasnt my gun after all
viết bởi konrad 08 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×