tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
29.
not hung up, for example a phone
Bitch: Nigga why you not returning my calls?
You: Because the phone was off the hook. And you a HUGE BITCH.
viết bởi Nick D 10 Tháng hai, 2003