tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Term used by my young nephew to tell me that I'm rattling off some B.S. talk.
Unc, stop with your ogalabugalah already.
viết bởi Rand Man 10 Tháng hai, 2005