tìm từ bất kỳ, như là plopping:

oh dear god don't use it chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?