tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

oh shit it's doctor chan chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?