tìm từ bất kỳ, như là spook:

oh, look at that guy, he's cute! chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?