tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Slang term for OK
- Let´s go lunch at 1pm today?
- Okidoky!
viết bởi Ricardorj001 19 Tháng hai, 2014