tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a agreement bound by the norse god of chaos
Pinky Pie: Okie dokie loki...
viết bởi sp39 07 Tháng chín, 2011