tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

ol' black bud chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?