tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The coolest teacher EVER!!!!!!!|1
She is my favorite teacher, she must be a Olaug
viết bởi Knutstut 27 Tháng chín, 2013