tìm từ bất kỳ, như là plopping:

old friend chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?