tìm từ bất kỳ, như là slope:

omomnom chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?